Przymuszanie do nieprzebadanych preparatów

Podpisując dokument dotyczący wstrzyknięcia do organizmu przystępujemy do testu i zgadzamy się na uczestniczenie w nim, bo preparaty Szczepionkowe na Covid19 są nieprzebadane. Tu link do opisu preparatu Moderna

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji.


Nie przeprowadzono badań dotyczących jednoczesnego podawania Spikevax z innymi szczepionkami.
4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację


Ciąża


Istnieją tylko ograniczone doświadczenia dotyczące stosowania Spikevax u kobiet w okresie ciąży.
Badania na zwierzętach nie wykazały bezpośredniego ani pośredniego szkodliwego wpływu na ciążę,
rozwój zarodka lub płodu, poród ani rozwój pourodzeniowy (patrz punkt 5.3). Podanie Spikevax w
okresie ciąży można rozważyć jedynie, jeśli potencjalne korzyści przewyższają jakiekolwiek
potencjalne ryzyko dla matki i płodu.


Karmienie piersią


Nie wiadomo, czy Spikevax przenika do mleka ludzkiego.


4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn
Spikevax nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów
i obsługiwania maszyn. Niektóre z działań wymienionych w punkcie 4.8

 

Okres utrzymywania się ochrony


Okres utrzymywania się ochrony zapewnianej przez szczepionkę jest nieznany, ponieważ jest to nadal
ustalane w badaniach klinicznych będących w toku.

 

Zapalenie mięśnia sercowego i zapalenie osierdzia


Po podaniu szczepionki Spikevax istnieje zwiększone ryzyko zapalenia mięśnia sercowego i zapalenia
osierdzia.
Te stany chorobowe mogą rozwinąć się w ciągu kilku dni po szczepieniu i występowały głównie w
ciągu 14 dni . Obserwowano je częściej po drugim szczepieniu, i częściej u młodszych osób płci
męskiej (patrz punkt 4.8).
Dostępne dane wskazują, że przebieg zapalenia mięśnia sercowego i zapalenia osierdzia po
szczepieniu nie różni się od zwykłego przebiegu zapalenia mięśnia sercowego lub zapalenia osierdzia.
Pracownicy opieki zdrowotnej powinni zwracać uwagę na objawy przedmiotowe i podmiotowe
zapalenia mięśnia sercowego oraz zapalenia osierdzia. Osoby zaszczepione należy poinstruować, aby
niezwłocznie zwróciły się o pomoc medyczną w przypadku wystąpienia objawów wskazujących na
zapalenie mięśnia sercowego lub zapalenie osierdzia, takich jak (ostry i utrzymujący się) ból w klatce
piersiowej, duszność lub kołatanie serca po szczepieniu.
Pracownicy opieki zdrowotnej powinni zapoznać się z wytycznymi i (lub) skonsultować się ze
specjalistami w zakresie diagnostyki i leczenia tego schorzenia.
Nie określono jeszcze ryzyka wystąpienia zapalenia mięśnia sercowego po przyjęciu trzeciej dawki
(0,5 ml; 100

 

Działania niepożądane


Podsumowanie profilu bezpieczeństwa


Uczestnicy w wieku 18 lat i starsi

Badanie trwa! ( 12-1-2022)


Bezpieczeństwo szczepionki Spikevax oceniano w trwającym, randomizowanym, kontrolowanym
placebo badaniu fazy 3 zaślepionym dla obserwatora, prowadzonym w Stanach Zjednoczonych, do
6
którego włączono 30 351 uczestników w wieku co najmniej 18 lat, którzy otrzymali co najmniej jedną
dawkę szczepionki Spikevax (n=15 185) lub placebo (n=15 166) (NCT04470427). Średni wiek
populacji w czasie szczepienia wynosił 52 lata (przedział od 18 do 95); 22 831 (75,2%) uczestników
było w wieku 18 do 64 lat, a 7520 (24,8%) uczestników było w wieku co najmniej 65 lat.

 

Dzieci


Spikevax nie jest zalecana u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 12 lat.

 

Chętnie poznamy Twoje myśli

Dodaj Odpowiedź

Układ odpornościowy
Logo