NOWE ŹRÓDŁO WODY do picia

Urządzenia z odwróconą osmozą

Odsalanie wody morskiej i słonawej jest szeroko praktykowane i szybko rośnie.

jako główne źródło nowej świeżej wody na świecie. Procesy uzdatniania wody, w tym odsalanie, po którym następuje remineralizacja, zmienia skład mineralny wody pitnej.

w porównaniu z wodą pochodzącą z wielu źródeł słodkiej wody.

Wytyczne WHO dotyczące jakości wody pitnej (GDWQ) stanowią punkt odniesienia dla przepisów dotyczących jakości wody pitnej i norm wyznaczających standardy na całym świecie. Wytyczne są aktualizowane poprzez proces „stopniowego przeglądu”, który obejmuje opracowanie towarzyszącego im dokumenty potwierdzające treść wytycznych i dostarczające wskazówek dotyczących doświadczenia z dobrymi praktykami w osiąganiu bezpiecznej wody pitnej. Ten plan pracy obejmuje rozwój wskazówek dotyczących dobrych praktyk odsalania jako źródła bezpiecznej wody pitnej. W 1999 r. Biuro Regionalne WHO we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego przedstawiło wniosek w sprawie opracowania WHO „Przewodnik po bezpiecznej wodzie”: Zdrowie i aspekty środowiskowe odsalania”, ponieważ wiele istniejących obiektów rozwinęło się na zasadzie jednostkowych przypadków z potencjalnie niespójnym rozważenie ważnych zasad lokalizowania, ochrony strefy przybrzeżnej, chemikaliów i kontaktu z nimi powierzchnie wykorzystywane w eksploatacji zakładu, uzdatnianiu wody i budowie zakładu, zanieczyszczenia, woda dystrybucja, kontrola mikrobiologiczna i jakość wody w produkcie końcowym. Międzynarodowe wytyczneograniczenie podejmowania decyzji ad hoc i ułatwienie świadomego podejmowania decyzji, pomoc w zapewnieniu wyższej jakości wody, zapewnienia uwzględnienia czynników ochrony środowiska, zmniejszenia kosztów i pozwalają na szybsze ukończenie projektu. Takie wytyczne zostałyby przedstawione w odpowiednim czasie, biorąc pod uwagę fakt, że w krótkim czasie coraz częstsze stosowanie odsalania na całym świecie. W 2000 r. zatwierdzono wniosek dotyczący dalszych działań. na spotkaniu Komitetu ds. Jakości wody pitnej WHO w Berlinie w Niemczech.
W maju 2001 r. wniosek został przeanalizowany podczas specjalnych konsultacji z ekspertami w Manamie w Bahrajnie.
i zaproponowano plan operacyjny i program. Niniejsze sprawozdanie i jego dokumenty uzupełniające to
produkt spotkania przeprowadzonego w biurze WHO dla regionu europejskiego w Rzymie, we Włoszech, w ramach programu „Młodzież w działaniu”.
2003. Spotkanie to było częścią planu rozwoju wytycznych dotyczących odsalania (Desalination Guidance).
powyżej. Względy zdrowotne, do których odnosi się niniejsze sprawozdanie, to względy potencjalnie wynikające z długoterminowej
zużycie wody, która uległawiększej zmianie pod względem zawartości minerałów, w taki sposób, że musi ona
być przypominane, aby były kompatybilne z systemami dystrybucji rurociągami. W sprawozdaniu uwzględniono również następujące kwestie zależności między wapniem i magnezem w wodzie pitnej na niektórych układach krążenia
ryzyko choroby. Ponadto istnieje również krótki przegląd fluoru w wodzie remineralizowanej oraz w wodzie stomatologicznej.
skutki w odniesieniu do związanego z tym zużycia wody.

1. Kontekst

Woda pitna, bez względu na jej źródło, może być poddawana jednej lub kilku odmianom
procesy kurowania mające na celu poprawę jego bezpieczeństwa i/lub jakości estetycznej. Są to następujące procesy
wybrane w każdym przypadku zgodnie z wodą źródlaną oraz składnikami i zanieczyszczeniami, które
wymagają usunięcia. Powierzchniowe wody słodkie często ulegają koagulacji, sedymentacji, szybkiemu piaskowaniu.

2. filtracja i dezynfekcja.

Wody gruntowe, które często są filtrowane w sposób naturalny, zazwyczaj poddawane są mniej intensywnej filtracji.
kurowanie, które może być ograniczone tylko do dezynfekcji. Inne procesy przetwarzania mogą obejmować pH
regulacja, zmiękczanie, dodawanie chemikaliów antykorozyjnych, regulacja alkaliczności, węgiel
filtracja/adsorpcja, filtracja membranowa, powolna filtracja piaskowa i dodatkowa fluoryzacja. W tym celu należy zastosować następujące środki: – Wariant 1 – Wariant 2 – Wariant 2 – Wariant 2 – Wariant 2 – Wariant 2 – Wariant 2 – Wariant 2 – Wariant 2 – Wariant 2 – Wariant 2 – Wariant 3
stosowane środki dezynfekujące mogą obejmować chlor, dwutlenek chloru, ozon lub chloraminy. Niektóre substancje będą dodawane przez chemikalia stosowane do obróbki, tj. bezpośrednie i pośrednie dodatki.
W przypadku wód o wysokim zasoleniu (np. od około 1000 ppm do około 40 000 ppm), takich jak
wody słonawe lub wody morskiej, procesy oczyszczania muszą usunąć większość rozpuszczonych soli w
aby woda nadawała się do picia. Główne metody obejmują odwróconą osmozę, inne membrany, inne membrany. lub kilka procesów destylacji/kondensacji pary wodnej. Procesy te wymagają
szeroko zakrojona obróbka wstępna i uzdatnianie wody oraz późniejsza remineralizacja, tak aby
woda gotowa, która teraz znacznie różni się od wody źródlanej, nie będzie zbytnio
agresywny w stosunku do systemów dystrybucji rurociągów, przez które będzie przechodził na drodze do konsumentów.
W trakcie uzdatniania wody słodkiej, zanieczyszczeń i niektórych potencjalnie korzystnych
składniki odżywcze zostaną usunięte, a niektóre z nich mogą zostać dodane. Inne wody, takie jak wody oczyszczone przez
zmiękczanie lub filtracja membranowa mogą również podlegać znacznym zmianom w zawartości minerałów.
z powodu procesów przetwarzania. Remineralizacja i zwiększanie alkaliczności w celu ustabilizowania i redukcji
korozyjność wody, z której rozpuszczone substancje stałe zostały znacznie zredukowane, często są
osiągnięte dzięki zastosowaniu wapna lub wapienia. Wodorotlenek sodu, wodorowęglan sodu, wodorowęglan sodu, sód
Węglany, fosforany i krzemiany są również czasami stosowane oddzielnie lub w połączeniu. Węglan, fosforany i krzemiany są również czasami stosowane samodzielnie lub w połączeniu. Skład mineralny wapienia jest bardzo zmienny w zależności od lokalizacji kamieniołomu i jest to
zazwyczaj głównie węglan wapnia, ale czasami zawiera również znaczne ilości węglanu magnezu wraz z wieloma innymi minerałami. Specyfikacje jakościowe istnieją w wielu krajów w zakresie chemikaliów i materiałów, w tym wapna używanego do uzdatniania wody pitnej.
Specyfikacje te mają na celu zapewnienie, że chemikalia do uzdatniania wody pitnej będą
i że ich dodanie nie będzie jednocześnie przyczyniać się do znacznego poziomu potencjalnie
szkodliwe zanieczyszczenia gotowej wody pitnej w przewidywalnych warunkach użytkowania.

3. Zakres przeglądu

Zbadano kilka kwestii związanych ze składem wody pitnej, która posiada
została poddana znaczącej obróbce istotnej z punktu widzenia wytycznych dotyczących wody pitnej mającej na celu ochronę i
poprawa zdrowia publicznego:
– Jaki jest potencjalny wkład wody pitnej w całkowite odżywianie?
– Jaka jest typowa dzienna konsumpcja wody pitnej dla osób fizycznych, biorąc pod uwagę
klimat, ćwiczenia, wiek itp.?
– Które substancje często znajdują się w wodzie pitnej, które mogą znacząco przyczynić się do
zdrowie i dobre samopoczucie?
– W jakich warunkach woda pitna może mieć znaczący udział w ogólnej diecie?
spożycie pewnych korzystnych substancji?
– Jakie wnioski można wyciągnąć na temat zależności pomiędzy wapniem, magnezem i
innych pierwiastków śladowych w wodzie i śmiertelności z niektórych rodzajów chorób układu krążenia? Jakie wnioski można wyciągnąć na temat zależności między wapniem, magnezem i
innych pierwiastków śladowych w wodzie i śmiertelności z niektórych rodzajów chorób układu krążenia?
– W odniesieniu do jakich substancji, jeżeli takie istnieją, można wnieść sprawę o uzupełnienie zawartości składników mineralnych w
uzdatnionej wody pitnej o obniżonej zawartości składników mineralnych z punktu widzenia zdrowia publicznego?
– Jaka jest rola fluoru we wspominanej wodzie pitnej w odniesieniu do korzyści stomatologicznych?
i fluoroza stomatologiczna, i fluoroza szkieletowa?

II. TEMATY OMAWIANE NA SPOTKANIU

1. Zużycie wody pitnej

Ważne jest, aby zrozumieć wzorce zużycia wody. Dzienna objętość spożywanej wody
będzie również określać zużycie wszelkich zawartych w nim minerałów. Codziennie każdy człowiek
zapotrzebowanie na płyny wodne do spożycia można uznać za mniej więcej równe obowiązkowym stratom wody
plus utrata potu/perspiracji spowodowana zwiększonym wysiłkiem fizycznym i klimatem. WHO
(2003 r.) i inni (ILSI 2004 r.) dokonali przeglądu potrzeb w zakresie zużycia wody i hydratacji w ramach programu „Młodzież w działaniu”.
różnorodność warunków. Zakładany pobór wody w wysokości 2 litrów dziennie dla dorosłych jest powszechnie stosowany przez WHO i organy regulacyjne.
w obliczaniu wytycznych i norm dotyczących wody pitnej. Wysiłek fizyczny, szczególnie w ekstremalnych warunkach.
ciepła, może znacznie zwiększyć zapotrzebowanie na wodę. Szybkość pocenia się może osiągnąć 3 – 4 litry na godzinę,
w zależności od intensywności i czasu trwania pracy/ćwiczeń, wieku, płci,
szkolenie/kondycjonowanie, aklimatyzacja cieplna, temperatura powietrza, wilgotność, prędkość wiatru, pokrycie chmurką
i ubrania. Armia USA oszacowała godzinowe pobieranie wody w odniesieniu do kategorii ciepła i
stwierdziła również, że spożycie płynów nie powinno przekraczać 1,03 litra/godz. lub 11,35 litra/dzień. Osoby
w warunkach stresu termicznego i fizjologicznego należy zwrócić szczególną uwagę na sól płynną i całkowitą (sód
spożycie chlorku), przy zapotrzebowaniu na sól w zakresie od 2 do 4 gramów dziennie w chłodnym środowisku.
do 6-12 gramów dziennie w bardzo gorącym środowisku. Hiponatremia może być śmiertelną konsekwencją
nieodpowiednie spożycie soli w tych warunkach.Ludzie spożywają wodę jako czystą wodę pitną, wodę w innych napojach i wodę w żywności (nieodłącznie związane, i/lub dodane w trakcie przygotowywania), a także uzyskują pewną ilość wody z metabolizmu jedzenia. Około jednej trzeciej dziennego średniego spożycia płynów uważa się za pochodzące z
jedzenie. Pozostałe zapotrzebowanie na wodę musi być zaspokojone przez spożywanie płynów.
Dostępność, temperatura otoczenia, smak, różnorodność smaków, temperatura napoju, bliskość
napoju dla danej osoby, a nawet pojemnika na napoje, wszystkie wykazały wpływ na całość.
spożycie. Wiadomo również, że różnice kulturowe mają wpływ na rodzaj spożywanych napojów.
Oczywiście, całkowite dzienne spożycie zarówno potencjalnie szkodliwych substancji zanieczyszczających, jak i korzystnie wpływających na środowisko naturalne.
elementy będą bezpośrednio związane z całkowitą ilością i rodzajem wody, która jest
zużywane. Większość chemikaliów nieorganicznych w wodzie pitnej występuje naturalnie. Są to
Uzyskane w wyniku kontaktu wody ze skałami i glebą oraz skutków uwarunkowań geologicznych,
w tym klimat. Jednakże skład chemiczny wody pitnej zależy również od
zanieczyszczający wpływ przemysłu, osiedli ludzkich, działalności rolniczej i wody
kurowanie i dystrybucja . W zależności od jakości wody u źródła, filtracji, koagulacji,
i dodawanie substancji chemicznych w celu dostosowania pH i/lub kontroli zabiegów antykorozyjnych (1-5).

Chlorowanie lub jodowanie może być stosowane do dezynfekcji i fluoryzacji w celu
zapobieganie próchnicy zębów .

Wypłukiwanie minerałów z elementów metalowych używanych w wodzie.
oczyszczalnie i materiały wodno-kanalizacyjne występują wtedy, gdy pH i twardość wody nie są dostosowane.
Niektóre z głównych źródeł rozpuszczonych metali to: dla instalacji wodno-kanalizacyjnych z miedzi lub mosiądzu;
Żeliwo, stal i ocynkowany system kanalizacyjny; rury ocynkowane cynkiem; nierdzewny system kanalizacyjny ze staliwa chromowo-niklowego; Pb- pochodzące z lutu cynowo-ołowiowego lub ołowiowego; oraz dla C- jako systemu kanalizacyjnego.

Najlepsze urządzenia dla wody pitnej

Chętnie poznamy Twoje myśli

Dodaj Odpowiedź

Układ odpornościowy
Logo